Algemene voorwaarden

1. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere motivering beëindigen, indien:

  • Marjanke Edeling of organisatie in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Marjanke Edeling of organisatie (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • Conservator of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van Marjanke Edeling of cliënt;

2. Na ondertekening heeft de organisatie recht op een bedenktijd van 14 dagen

3. Facturatie vindt maandelijks plaats. De factuur dient 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan;

4. Eventuele restituties worden gedaan binnen 14 dagen na creditering.

5. Marjanke Edeling staat in voor toereikende capaciteiten van de door haar ingeschakelde medewerkers en derde partijen;

6. Marjanke Edeling is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten en materialen door cliënt;

7. Marjanke Edeling verplicht zich tot geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie welke door de opdrachtgever verstrekt wordt;

8. De organisatie zorgt voor een adequate en tijdige introductie van Marjanke Edeling/ Ownpower in de organisatie;

9.  Annulering: Mocht een afgesproken activiteit onverwacht geannuleerd moeten worden, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Meer dan 21 kalenderdagen voor afgesproken aanvang* van het project: geen annuleringskosten;
  • Minder dan 21 kalenderdagen voor afgesproken aanvang* van het project: 25% annuleringskosten;
  • Minder dan 14 kalenderdagen voor afgesproken aanvang* van het project: 50% annuleringskosten;
  • Minder dan 7 kalenderdagen voor afgesproken aanvang* van het project: 75% annuleringskosten;
  • Minder dan 3 kalenderdagen voor afgesproken aanvang* van het project: 100% annuleringskosten
    * Conform in het voorstel vermelde tijdlijn.

10. Het copyright en eigendomsrecht van de materialen die gebruikt worden ligt bij Marjanke Edeling, dan wel bij de wettelijke eigenaar van de materialen, zoals ook vastgelegd in de materialen zelf.

11. Zowel positieve feedback alsook vragen/ signalen/ twijfels/ klachten zijn meer meer dan welkom. Directe en open communicatie is essentieel. Marjanke Edeling reageert binnen 5 dagen, bij voorkeur direct inhoudelijk, mocht dat niet mogelijk zijn dan ten minste binnen 4 weken. Mocht dat ook niet mogelijk zijn dan wordt er in ieder geval binnen 4 weken een update en een verwachte responsetermijn gegeven. Klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en bewaard voor de duur van 1 jaar. Bij onenigheid over de geboden oplossing is beroep mogelijk bij een onafhankelijke derde: Monique Van Loo. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend. Klik hier om Monique een mail te sturen of bel haar op 06 39216106.